University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of December 26, 1863, page 1

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English

V Lin Khanty, 26-12-1863.  Psaní z Ameriky.
Naše draze milovaný Otcové, Sestry, a Bratře,
Švagrové a Švagrový, Strýcové a Tety, Bratrancy a
Sestřenice, Kmotrové a Sousedi, kamarádi a všic-
kni známí i s vašíma mužemi a ženami i dítkami,
my vás na stotisíckrát pozdravujem a líbáme, dou-
fáme v Boha že tyto naše vám tužebně očekávaji-
cí řádky při životu  a dobrém zdraví dodána budou.
Co se nás dotýká, buď Bohu věčná chvála, my vši-
ckni živí a zdraví se nacházíme, a jak se nám ve-
dlo, a až dosaváde vede vám oznamujem. Ta celá
cesta z Pardubic do Brémen byla nám mnohou ra-
dostí, neb sme se nemohli dost nadiviti všem vě-
cem a strojům, které sme viděli. V Bremen jsme
byli čtyry dní, to je velmi veliké svobodné neb
Republik město, as čtyry míle okršlku, a tam odtud
sme třetího září časně ráno sedli i s nákladem na
čtyry plachetní lodě, na každý se nacházelo as dvě
sta lidí, a pátá parní loď nás vyvážela, ty plache-
tní lodě k ní byly přivázané tak, že jsme mohli z je-
dné na druhou beze strachu přecházeti, a as o dvou
hodinách s poledne připlouli jsme do Bremenhafu,
tam nám přeložili kysny na šíf a byli jsme tam
na noc, a zase časně ráno nás vyvážela pární loď
na větší hlubinu moře. Bušek a ten šenkýř, co
sme u něho byli, a dvá od Uřadu, co nás prohlíželi,
nás provázeli, a netrvalo to dlouho, pární loď
odjela, a provazeči též sedli na malou loďku, a tak
s točením klobouků na zdraví a dobrou cestu lou-
čili jsme se s nimi a s jedním dílem Světa. Ten
první den se nám to krásně ploulo, takže jsme vši-
ckni byli na palubě, a dívali sme se ještě na vrchy
Evropejské, a na Šífy, ktere opodál s náma do A-
meriky a Anglicka jeli, bylo jich 19. To nevím byli-li

In Linn County, December 26, 1863. A letter from America.
Our dearly beloved fathers, sisters and brother,
brothers- and sisters-in-law, uncles and aunts, cousins,
godfathers and neighbors, friends and every-
one we know with your husbands and wives as well as children,
we are greeting and kissing you one hundred thousand times, ho-
ping in God that these lines of ours, longingly awaited,
will be delivered to you while you are alive and in good health.
As for ourselves, praised be God forever, we are all
alive and healthy, and how we have been so far
we would like to let you know. The entire
journey from Pardubice to Bremen was very enjoyable
since we could not stop wondering at all things
and occurrences that we saw.  We spent four days in Bremen;
it is a very large free city
or republic, about four miles around.  From there,
early in the morning on the 3rd of September, we, along  with our luggage, embarked
upon four sailboats.  Each of them held about two
hundred people, and another, a steamboat, towed us out.  The sailboats
were tied to it in such a way that we could
walk from one to another without fear, and at about two
o'clock in the afternoon we sailed into Bremerhaven
where they moved our luggage chests to the ship.   We were there
overnight, and then early in the morning a steamboat towed us
into deeper water. Bušek and the inn keeper with whom
we had stayed, along with two clerks from the Office who had inspected us previously,
all escorted us, and before long the steamboat
left.  Our escort also boarded a small boat, and then
we waved our hats with wishes for health and a safe journey,
saying good bye to them and to one entire continent. The
first day was smooth sailing, everyone
was on the deck, watching the hills
of Europe and ships that were sailing not far from us
also heading for America and England, 19 of them.  I do not know if

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

 

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.