University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of March 9, 1865, page 3

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1865-3

cy maj ňáký maštale. Zyma je tady proto dost velká – Kam-
na sou tu všecko lite; tež hrnky lité vnítř bile, mosazné,
plechové, Talíře, Mísy toufarové; Skla tež je tu dost;
a konečně vše jak byste přišli do Litomyšle do velkého
kvelbu: to vše v Rapicích je k dostaní, tam máme 1 ¼
vaší míle, tam tež všecko prodá. Pšenice tu sejou jar-
ní neb tu není tak stálá Zyma jako u vás, Žita tu někdo
seje: Ječmen, Špaldu, oves, Pšenicy v ten čas když má
nalívat zrno je tu velké horko a zlíhnou se takové mu-
šky že kořeny, slámu, y klas tak moří, že některý rok něte-
rý kusy ani nesekaj, nejni to ale vždy a všady stejny, vy-
padá to asi tak jak u vás s černáním zemčat; tomu
ostatnímu mušky tak jako pšenicy neškodí –předce však
nejmíň 10, 20, až 30krát tolik se urodí než se vyseje. Ko-
kořice na jednom Akru až 70 Bušlů naroste; teď je zde   
Pšenice bušl za jeden dolar, Žito 60 sentů, Ječmeň 60 sen.
Oves 40 sentu, Kokořice 50 sentů. Libra vepřového ma-
sa 15 sentů, hovězího 10 Sůl 2 ½ sentů: Tabáků zde dost
naroste; voda je tu vsude k dostání a dobrá, zde má kaž-
dy studni svou, neb krom měst, a městeček žádné vešníce
zde nejsou, než každý na sve půdě má své stavení. Stra-
nu války jak někteří snad nemoudře píšou není to dosud
tak zle, ač žádného to nepřináší užitku, proto naší pořád
polední stranu hubí: festuňky neb tvrze dobývají, tak že
lze se nadíti že této války konec se blíží – A kdyby naší chtě-
li poledňákům nechat otroky bylo by hned po vojně: ale
oni nepopustí, a mocí to chtí dokázat. Když však se tato
skončí zase půjdou jístě na Francavze do Meksyka a
budou ho chtět vyhnat odtud je. Zahrady ovocné zde
dost štípějí, ale skrz vítr to má malého zrůstu a ovoce:
je tu ale dost máku, a vší zeleniny, a melounů ty jsou
tak dobré jako hrušky, je tu i dost ovoce kekoupi suche-
ho y jablek syrových. Tež vám známo ciním že je
zde moc lidí Českých, kteří na Boha a na věčnost málo
daji, né jen sprostých, ale i učených: jední praví že
to je staré, že oni rači něco nového noviny: druzí
maji přírodu za Boha, a třetí, že to bylo jen v Čechách – ač

they have stables. The winter is rather cold here,
stoves are always cast iron, as well as cups with white insides, plates are
of brass, tin, bowls are made of TOUFAR???, glass is plentiful here,
and in the end everything is just like in a big general store in Litomysl.
All can be found in Rapids, it is about 1 and ¼
of your miles, and that’s where we can also sell everything. Wheat is sown
in the spring since the winter here is not as mild as yours, some also sow rye.
As for barley, SPALDA???, oats, wheat – when the time comes for them
to develop grain it is usually very hot here and there are these flies that hatch
and destroy roots, stems and ears so much that some
years the fields are not even harvested.  But it is not always the same everywhere,
it is similar to the black spots that can develop on your potatoes.
No other crops are as affected as wheat –even so,
at least 10, 20 0r 30 times more is harvested than what was put in the ground.
One acre of corn yields up to 70 bushels. These days
wheat costs 1 dollar a bushel, rye 60 cents, barley 60 cents.
Oats are 40 cents, corn 50 cents. One pound of pork is
15 cents, beef 10. Salt costs 2 ½ cents. Tobacco grows well
here.  Water can be found everywhere in abundance and of good quality.  Everyone
has their own well for there are no villages, only cities and towns
and everyone has their houses on their own land.
Regarding the war, so far it is not as bad as some unwisely write – although
it does no one any good. That’s why our side continues to
annihilate the South – forts and fortresses are taken. It looks
like we can hope for an end to this war soon. And if our side allowed
the Southerners to keep their slaves, the war would be over at once. But
the North will not give in and want to prevail by force. When this war is over
they will certainly go after the French in Mexico and
they will want to drive them out of there. Fruit orchards
are frequently established here, but their growth is small and little fruit is harvested due to the wind.
There is plenty of poppy seed, all vegetables and melons – those are
as good as pears.  There is a lot of dried fruit that can be bought,
also fresh apples. I am also letting you know that
there are many Czech people here who  do not care much about God and eternity,
and it is not only ordinary people, but educated ones as well. Some say
that it is old stuff, that they prefer something new, others hold
nature to be God, and a third group says it was only good for life in Bohemia.

Previous 1 2 3 4 5 Next

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.